Từ A ở ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiep tuyen AB và AC của (O) . a) Cm ABOC nội tiếp và AO vuông góc BC tại H b) Vẽ đường kính CD của (O),AD cắt (O) tạ

Question

Từ A ở ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiep tuyen AB và AC của (O) .
a) Cm ABOC nội tiếp và AO vuông góc BC tại H
b) Vẽ đường kính CD của (O),AD cắt (O) tại M ( M ko trùng D) . Cm AB^2 = AM.AD và AMHC nội tiếp
c) BM cắt AO tại N . Cm : HM là đường cao tam giác BHN từ đó suy ra N là trung điểm của AH
Giúp b ,c

in progress 0
Valerie 3 ngày 2021-12-06T23:36:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:37:47+00:00

  b) CM: AB²=AM.AD và tứ giác AMHC nội tiếp

  Xét ΔABM và ΔADB có:

  góc BAD chung

  góc ABM = góc ADB (góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng chắn cung BM)

  ⇒ ΔABM ~ ΔADB (g.g)

  ⇒ $\frac{AB}{AD}$ =$\frac{AM}{AB}$ ⇒ AB²=AM.AD

  Ta có: góc DMC=$90^{o}$ (góc nội tiếp chắn nữa đường tròn)

  ⇒ góc AMC=$90^{o}$

  Mà góc AHC=$90^{o}$

  ⇒ tứ giác AMHC nội tiếp (Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới cùng một góc $90^{o}$)

  c) Tứ giác AMHC nội tiếp (cmt)

  ⇒ góc MAC = góc MHB (tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối với đỉnh đó)
  Mà góc MAC =$\frac{sđDC-sđ MC}{2}$ =$\frac{sđMD}{2}$ (góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn)

  ⇒ góc MHB=$\frac{sđMD}{2}$

  góc HBM =$\frac{sđMC}{2}$ (góc nội tiếp)

  Xét ΔBMH có:

  góc MHB + góc MBH = $\frac{sđMD}{2}$+$\frac{sđMC}{2}$=$\frac{sđDC}{2}$=$\frac{180}{2}$=$90^{o}$ 

  ⇒ góc BMH =180-$90^{o}$=$90^{o}$

  ⇒ HM là đường cao của ΔBHN

  Ta có: góc AMN = góc BMD (đối đỉnh)

  góc BMD = góc BCD (cùng chắn cung BD)

  góc OBC = góc OCB (ΔBOC cân tại O vì OB=OC=R)

  Mà: góc OBC = góc BAO (cùng phụ góc O)

  ⇒ góc AMN = góc BAO

  Xét ΔNAM và ΔNBA có:

  góc ANM chung

  góc AMN = góc BAO (cmt)

  ⇒ ΔNAM ~ ΔNBA (g.g)

  ⇒ $\frac{AN}{NB}$ =$\frac{NM}{AN}$ ⇒ AN²=NB.NM (1)

  ΔBHN vuông tại H có HM là đường cao

  ⇒ HN²=NB.NM (HTL trong tam giác vuông) (2)

  Từ (1) và (2) ⇒ AN²=HN²⇔AN=HN

  ⇒ N là trung điểm của AH

  0
  2021-12-06T23:38:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )