Từ các chất SIO2 , FECL3, C , NAOH HÃY VIẾT CÁC PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ FE VÀ GHI RÕ ĐK

Question

Từ các chất SIO2 , FECL3, C , NAOH HÃY VIẾT CÁC PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ FE VÀ GHI RÕ ĐK

in progress 0
Charlie 1 giờ 2021-09-07T10:22:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:23:31+00:00

  -Cho $SiO_2$ tác dụng với $C$:

  $2C+SiO_2\xrightarrow{t^o}Si↓+2CO↑$

  -Cho $FeCl_3$  tác dụng với  $NaOH$:

  $FeCl_3+3NaOH→Fe(OH)_3↓+3NaCl$

  -Nung kết tủa thu được ở trên:

  $2Fe(OH)_3\xrightarrow{t^o} Fe_2O_3+3H_3O$

  -Cho chất rắn tác dụng với khí thu được ở trên:

  $Fe_2O_3+3CO\xrightarrow{t^o} 2Fe↓+3CO_2↑$

   

  0
  2021-09-07T10:24:03+00:00

  Các phản ứng xảy ra:

  \(FeC{l_3} + 3NaOH\xrightarrow{{}}Fe{(OH)_3} + 3NaCl\)

  \(2Fe{(OH)_3}\xrightarrow{{{t^o}}}F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

  \(Si{O_2} + 2C\xrightarrow{{{t^o}}}Si + 2CO\)

  \(F{e_2}{O_3} + 3CO\xrightarrow{{{t^o}}}2Fe + 3C{O_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )