Việt các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau 1.KMnO4->Cl2->HCl->FeCl2->AgCl->Ag 2. HCl->Cl2->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2(SO4)3 3.S->FeS->H2S->SO2->NaHSO3->Na

Question

Việt các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau
1.KMnO4->Cl2->HCl->FeCl2->AgCl->Ag
2. HCl->Cl2->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2(SO4)3
3.S->FeS->H2S->SO2->NaHSO3->Na2SO4
4.Zn->ZnS->H2S->S->SO2->Na2SO3->NaCl
5.FeS2->SO2->H2SO4->FeSO4->Fe2(SO4)3->Fe(OH)3->FeCl3
6.KMnO4->O2->SO2->S->FeS->H2S->Na2S

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-10T16:18:10+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T16:19:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  2KMn{O_4} + 16HCl \to 2Mn{O_2} + 5C{l_2} + 2KCl + 8{H_2}O\\
  C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  FeC{l_2} + 2AgN{O_3} \to 2AgCl + Fe{(N{O_3})_2}\\
  2AgCl \to 2Ag + C{l_2}
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  2.\\
  C{l_2} + {H_2} \to 2HCl\\
  2FeC{l_2} + C{l_2} \to 2FeC{l_3}\\
  2FeC{l_3} + 3Ca{(OH)_2} \to 3CaC{l_2} + 2Fe{(OH)_3}\\
  2Fe{(OH)_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 6{H_2}O
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  3.\\
  Fe + S \to FeS\\
  FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\\
  2{H_2}S + 3{O_2} \to 2{H_2}O + 2S{O_2}\\
  S{O_2} + NaOH \to NaHS{O_3}\\
  NaHS{O_3} + NaHS{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + S{O_2} + {H_2}O
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  4.\\
  Zn + S \to ZnS\\
  ZnS + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}S\\
  2{H_2}S + S{O_2} \to 3S + 2{H_2}O\\
  S + {O_2} \to S{O_2}\\
  S{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  N{a_2}S{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + S{O_2} + {H_2}O
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  5.\\
  4Fe{S_2} + 11{O_2} \to 2F{e_2}{O_3} + 8S{O_2}\\
  2S{O_2} + 2{H_2}O + {O_2} \to 2{H_2}S{O_4}\\
  {H_2}S{O_4} + Fe{(N{O_3})_2} \to FeS{O_4} + HN{O_3}\\
  2FeS{O_4} + 2{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 2{H_2}O + S{O_2}\\
  F{e_2}{(S{O_4})_3} + 6NaOH \to 3N{a_2}S{O_4} + 2Fe{(OH)_3}\\
  2Fe{(OH)_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 6{H_2}O
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  6.\\
  2KMn{O_4} \to 2Mn{O_2} + {O_2} + {K_2}Mn{O_4}\\
  S + {O_2} \to S{O_2}\\
  2{H_2}S + S{O_2} \to 3S + 2{H_2}O\\
  Fe + S \to FeS\\
  FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\\
  {H_2}S + 2NaOH \to N{a_2}S + 2{H_2}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )