viết các pthh thực hiện dãy chuyển đổi sau fecl ³ t →fe(NO3) ³ →FE(OH ) ³ →FE ²(SO4) ³ →FECL ³

Question

viết các pthh thực hiện dãy chuyển đổi sau
fecl ³ t →fe(NO3) ³ →FE(OH ) ³ →FE ²(SO4) ³ →FECL ³

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-08-28T07:37:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:38:32+00:00

      `FeCl_3  + 3AgNO_3   ->  Fe(NO_3)_3   +  3AgCl↓   ( 1 ) `

     ` Fe(NO_3)_3   +  3NaOH   ->  Fe(OH)_3   +  3NaNO_3  ( 2 ) `

      `2Fe(OH)_3  +  H_2SO_4   -> Fe_2(SO_4)_3   +  4H_2O  ( 3 ) `

      `Fe_2(SO_4)_3   +  6BaCl_2   ->  3BaSO_4   ↓+  2FeCl_3    ( 4  )`

  0
  2021-08-28T07:39:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   của bn đây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )