Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên : a) 1+3+5+7 b)1+3+5+7+9

Question

Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên : a) 1+3+5+7 b)1+3+5+7+9

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-07-06T07:45:37+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T07:47:01+00:00

  a) 1 + 3 + 5 + 7 = 4 + 12 = 16 = $4^{2}$ 

  b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 16 + 9 = 25 = $5^{2}$ 

  0
  2021-07-06T07:47:32+00:00

  Đáp án:

  $\rm@sbpro2009$

  Giải thích các bước giải:

  `a)1+3+5+7=16=4^2`

  `b)1+3+5+7+9=25=5^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )