viết chương trinh nhập vào 1 dãy n số nguyên. Tinh trung binh các phần tư là số chăn có trong dãy vưa nhập

Question

viết chương trinh nhập vào 1 dãy n số nguyên. Tinh trung binh các phần tư là số chăn có trong dãy vưa nhập

in progress 0
Lydia 5 tháng 2021-07-12T09:00:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:02:01+00:00

  program trung_binh_chan;

  uses crt;

  var A:array[1..10000] of integer;

        n,i,t,d:integer;

  begin

        clrscr;

        write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);

        t:=0; d:=0;

        for i:=1 to n do

              begin

                    write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘);  readln(A[i]);

                    if A[i] mod 2=0 then

                          begin

                                d:=d+1;

                                t:=t+A[i];

                          end;

              end;

        write(‘Trung binh cac so chan la: ‘,t/d:0:3);

        readln;

  end.

  0
  2021-07-12T09:02:19+00:00

  uses crt;
  var a:array[1..1000] of longint;
      n,i,d,s:integer;
  begin
      clrscr;
      s:=0;d:=0;
      write(‘Nhap so luong phan tu: ‘); readln(n);
      for i:=1 to n do
          begin
              write(‘Phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln(a[i]);
          end;
      for i:=1 to n do if a[i] mod 2=0 then
      begin
          inc(s,a[i]);
          inc(d,1);
      end;
      write(‘Trung binh cong cac so chan: ‘,s/d:0:2);
      readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )