viết chương trinh nhập vào 1 dãy n số nguyên. Tinh trung binh các phần tư là số chăn có trong dãy vưa nhập

Photo of author

By Lydia

viết chương trinh nhập vào 1 dãy n số nguyên. Tinh trung binh các phần tư là số chăn có trong dãy vưa nhập
Leave a Comment