Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong 4 số nguyên được nhaqpj từ bàn phímbl trong đó có sự dụng hàm tìm số nhỏ nhất trong hai số

Question

Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong 4 số nguyên được nhaqpj từ bàn phímbl trong đó có sự dụng hàm tìm số nhỏ nhất trong hai số

in progress 0
Julia 4 tháng 2021-08-11T10:39:53+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:41:01+00:00

  #include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;
  int MIN(int a,int b,int c,int d);
  int main()
  {
      int MIN;
      int a,b,c,d;
      cin>>a>>b>>c>>d;
      MIN=a;
      if(b<a) MIN=b;
      if(c<a) MIN=c;
      if(d<a) MIN=d;
      cout<< MIN;
      return 0;
  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )