Viết chương trình tính tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng A và cho biết có bao nhiêu phần tử chia hết cho 5 có trong mảng A. Chuyên tin gi

Question

Viết chương trình tính tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng A và cho biết có bao nhiêu phần tử chia hết cho 5 có trong mảng A. Chuyên tin giúp với ạ

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-08-20T03:57:24+00:00 2 Answers 105 views 2

Answers ( )

  -2
  2021-08-20T03:58:25+00:00

  uses  crt;
  var a:array[1..100] of integer;
  n,i,t,d : integer;
  begin
      clrscr;
      read(n);
      for i:=1 to n do
      read(a[i]);

  if a[i] mod 5=0 then

  t:=t+a[i];

  d:=d+1;

  writeln(‘tổng các phần tử chia hết cho 5 :’,t);

  writeln(‘số phần tử chia hết cho 5 là:’,d);

  readln;
  end.

  0
  2021-08-20T03:58:26+00:00

  Program Mang;
  Uses crt;
  Var A: array[1..10000] of longint;
      n, i, res, cnt: longint;

  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap so luong phan tu: ‘); Readln(n);

          res:=0; cnt:=0;

          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘); Readln(A[i]);
                  If A[i] mod 5 = 0 then
                  Begin
                          res := res + A[i];
                          inc(cnt);
                  End;
          End;

          Writeln(‘Tong cac so chia het cho 5: ‘,res);
          Write(‘Co ‘,cnt,’ so chia het cho 5′);

          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )