Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện) khi cho dung dịch axit sunfuric loãng với Mg, Al, Fe, Cu, Ag, FeO, Fe2O3, CuO, dd NaO

Question

Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện) khi cho dung dịch axit sunfuric loãng với Mg, Al, Fe, Cu, Ag, FeO, Fe2O3, CuO, dd NaOH, dd Ba(OH)2, dd Na2CO3, dd BaCl2, BaCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3.

in progress 0
Sarah 1 tháng 2021-10-28T15:28:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:29:02+00:00

  Mg + H2SO4 => MgSO4 + H2↑

  2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2↑

  Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2↑

  Cu không tác dụng với H2SO4.

  Ag không tác dụng với H2SO4.

  FeO + H2SO4 => FeSO4 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 3H2O

  CuO + H2SO4 => CuSO4 + H2O

  2NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2H2O

  Ba(OH)2 + H2SO4 => BaSO4↓ + 2H2O

  Na2CO3 + H2SO4 => Na2SO4 + H2O + CO2↑

  BaCl2 + H2SO4 => BaSO4↓ + 2HCl

  BaCO3 + H2SO4 => BaSO4↓ + H2O + CO2↑

  Fe(OH)2 + H2SO4 => FeSO4 + 2H2O

  2Fe(OH)3 + 3H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 6H2O

   

  0
  2021-10-28T15:29:55+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {H_2}S{O_4} + Mg \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  3{H_2}S{O_4} + 2Al \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  {H_2}S{O_4} + Fe \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  {H_2}S{O_4} + FeO \to FeS{O_4} + {H_2}O\\
  3{H_2}S{O_4} + F{e_2}{O_3} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\\
  {H_2}S{O_4} + CuO \to CuS{O_4} + {H_2}O\\
  {H_2}S{O_4} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  {H_2}S{O_4} + Ba{(OH)_2} \to BaS{O_4} + 2{H_2}O\\
  {H_2}S{O_4} + N{a_2}C{O_3} \to N{a_2}S{O_4} + {H_2}O + C{O_2}\\
  {H_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} + 2HCl\\
  {H_2}S{O_4} + BaC{O_3} \to BaS{O_4} + {H_2}O + C{O_2}\\
  {H_2}S{O_4} + Fe{(OH)_2} \to FeS{O_4} + 2{H_2}O\\
  3{H_2}S{O_4} + 2Fe{(OH)_3} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 6{H_2}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )