write a paragraph about the changes in rural area ngắn thôi ạ

Question

write a paragraph about the changes in rural area
ngắn thôi ạ

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-11-22T11:54:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:55:43+00:00

  This change makes my stay here a lot more enjoyable.Means of communication is the second big change I can see in the area.In the past, the common way to contact somebody faraway was to write letters by hand.Nowadays, thanks to mobile phones and even social networks, the locals can keep in touch more easily.On summer holiday, I often go back to my hometown and I have seen many changes in this rural area over the years.The most impressive change is in education.Recently, there are more schools rebuilt nearby and they are all better equipped.This summer, my hometown friends and I enjoy reading different kinds of books and comics in the new library.

  Dịch:

  Sự thay đổi này khiến thời gian ở đây của tôi thú vị hơn rất nhiều. Phương tiện liên lạc là thay đổi lớn thứ hai mà tôi có thể thấy trong khu vực. Trước đây, cách phổ biến để liên lạc với ai đó ở xa là viết thư tay. và thậm chí cả mạng xã hội, người dân địa phương có thể liên lạc dễ dàng hơn. Vào dịp nghỉ hè, tôi thường về quê và thấy vùng nông thôn này có nhiều thay đổi trong những năm qua, ấn tượng nhất là giáo dục. có nhiều trường học được xây dựng lại gần đó và tất cả đều được trang bị tốt hơn. Mùa hè này, tôi và những người bạn cùng quê thích đọc các loại sách và truyện tranh khác nhau trong thư viện mới.

  0
  2021-11-22T11:56:14+00:00

  In the modern life, there is an increase in the people leave the countryside and migrate to the city. The objective reason is that in the city, it brings them comfortable life and favorite job. Subjective causes are due to the following disadvantages rural areas bring about push residents away. To begin with, there is no denial that rural infrastructure is not modern and advanced. Roads are quite narrow and degraded. Schools, hospitals are not cared much and remodeled. Especially the quality teachers and doctors here are just little so the inhabitants have less opportunity to develop in all way than in the urban area. Last but not least, the biggest disadvantage in rural areas is that job opportunities are so race. The main job is craft, farming, which bring a relatively small income. With that salary, we can only live through the day, not afford for services, shopping, entertainment… In conclusion, besides the positive aspects, life in the countryside is very much. disadvantage. We all need to consider carefully before choosing where to live.

  dịch:

  Trong nhịp sống hiện đại, việc người dân rời quê lên thành phố ngày càng gia tăng. Nguyên nhân khách quan là ở thành phố mang lại cho họ cuộc sống thoải mái và công việc yêu thích. Nguyên nhân chủ quan là do những bất lợi sau mà nông thôn mang lại đã đẩy cư dân ra xa. Trước hết, không thể phủ nhận rằng cơ sở hạ tầng nông thôn không hiện đại và tiên tiến. Đường khá hẹp và xuống cấp. Trường học, bệnh viện không được quan tâm và tu sửa nhiều. Đặc biệt đội ngũ giáo viên, bác sĩ chất lượng ở đây chỉ ít nên dân cư ít có cơ hội phát triển về mọi mặt hơn so với khu đô thị. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bất lợi lớn nhất ở nông thôn là cơ hội việc làm quá đua nhau. Công việc chính là thủ công, làm ruộng, mang lại thu nhập khá nhỏ. Với mức lương đó, chúng tôi chỉ đủ sống qua ngày, không đủ tiền mua dịch vụ, mua sắm, vui chơi giải trí… Tóm lại, bên cạnh những mặt tích cực, cuộc sống ở nông thôn còn rất nhiều. bất lợi. Tất cả chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn nơi sinh sống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )