Câu 1: nhiệm vụ chính của Liên Hợp QUỐC là gì ? Hãy kể tên 1 vài tổ chức của LHQ đang hoạt động ở VN

Photo of author

By Hailey

Câu 1: nhiệm vụ chính của Liên Hợp QUỐC là gì ? Hãy kể tên 1 vài tổ chức của LHQ đang hoạt động ở VN
Leave a Comment