Repeat 8[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 45 Bk 10] Repeat 4[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 90 Bk 10] Repeat 8[ Fd 50 Repeat 4[Fd 50 Rt 90] Bk 50 Rt 4

Photo of author

By Raelynn

Repeat 8[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 45 Bk 10]
Repeat 4[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 90 Bk 10]
Repeat 8[ Fd 50 Repeat 4[Fd 50 Rt 90] Bk 50 Rt 45]
Repeat 4[ Fd 50 Repeat 4[Fd 50 Rt 90] Bk 10 Rt 90]
Các lệnh này nó sẽ ra hình gì ạ?
Leave a Comment