Rewrite the sentences without changing their meaning. 1. This last time she came back to her hometown was 4 years ago. (for) => She hasn’t____________

By Ximena

Rewrite the sentences without changing their meaning.
1. This last time she came back to her hometown was 4 years ago. (for)
=> She hasn’t_____________________________________________________________
2. He started working as a bank clerk 3 months ago. (for)
=> He has_______________________________________________________________
3. Mr Minh began to collect stamps in 2000. (since)
=> Mr Minh _____________________________________________________________
4. Nga began learning French last year. (since)
=> Nga _________________________________________________________________
5. We began living here fifteen years ago. (for)
=> We __________________________________________________________________

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận