Ròng roc………… là ròng roc chï ………..1 trųc cô đįnh.Dùng ròng roc …………đê đua 1 vât lên cao có tác dųng thay đôi ………….cůa lu

Photo of author

By Natalia

Ròng roc………… là ròng roc chï ………..1 trųc cô đįnh.Dùng ròng roc …………đê đua 1 vât lên cao có tác dųng thay đôi ………….cůa luc
Leave a Comment