”she tells me games of sport are ideal” tại sao câu này có hai động từ tell vs are mà cả hai động từ trong cùng một câu ạ?

By Kaylee

”she tells me games of sport are ideal” tại sao câu này có hai động từ tell vs are mà cả hai động từ trong cùng một câu ạ?
Viết một bình luận