Sửa lỗi sai: The children no eat lunch at school.They have lunch at home

By Camila

Sửa lỗi sai:
The children no eat lunch at school.They have lunch at home

0 bình luận về “Sửa lỗi sai: The children no eat lunch at school.They have lunch at home”

 1. The children no eat lunch at school.They have lunch at home.

  → don’t.

  → Dùng “don’t” vì đây là hiện tại đơn, children chia số nhiều.

  – Answered by Meett1605

  Trả lời
 2. Lỗi sai :   The children no eat lunch at school. They have lunch at home.

  Sửa lỗi :   The children don’t eat lunch at school. They have lunch at home.

  Trả lời

Viết một bình luận