Thả một miếng nhôm có khối lượng 500g ở 100 độ C vào 800g nước ở 20 Độ C. Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt qua môi

Photo of author

By Kinsley

Thả một miếng nhôm có khối lượng 500g ở 100 độ C vào 800g nước ở 20 Độ C. Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt qua môi trường xung quanh
Giúp em với mọi người ơi, em cần gấp lắm ạ :(.
Leave a Comment