The news was bad. She burst into tears. -> It ______________________________

By Madeline

The news was bad. She burst into tears.
-> It ______________________________

0 bình luận về “The news was bad. She burst into tears. -> It ______________________________”

 1. The news was bad. She burst into tears. 

  ⇒ It was such bad news that she burst into tears. 

  – It + be + such + (a/an) + N + that + clause (quá… đến nỗi mà… )

  Trả lời
 2. The Answers :’3

  The news was bad. She burst into tears.

  → It was such bad news that she burst into tears on hearing it.

  Dịch : Đó là một tin xấu đến khi cô bật khóc khi nghe nó.

  Cấu trúc:  S + V + such + Adj + Noun + that + S + V 

   Cấu trúc này dùng để diễn tả việc gì đó quá đến nỗi mà . 

  # Bạn hok tốt nhé!!

  Trả lời

Viết một bình luận