Thể tích của một miếng sắt là 2dm^3 .Nhúng miếng sắt trong nước thì lực đẩy ác si mét tác dụng lên miếng sắt là bao nhiêu ?biết trọng lượng riêng của

Photo of author

By Margaret

Thể tích của một miếng sắt là 2dm^3 .Nhúng miếng sắt trong nước thì lực đẩy ác si mét tác dụng lên miếng sắt là bao nhiêu ?biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3
a.10N
b.15N
c. 20N
d. 25N
Leave a Comment