Tìm chu kỳ sóng biết bước sóng lần lượt là 10m, 18m và 35m. Biết tốc độ truyền sóng bằng tốc độ ánh sáng trong chân không?

Photo of author

By Clara

Tìm chu kỳ sóng biết bước sóng lần lượt là 10m, 18m và 35m. Biết tốc độ truyền sóng bằng tốc độ ánh sáng trong chân không?

0 bình luận về “Tìm chu kỳ sóng biết bước sóng lần lượt là 10m, 18m và 35m. Biết tốc độ truyền sóng bằng tốc độ ánh sáng trong chân không?”

 1. Đáp án:

   3,33.10^-8s ; 6.10^-8s và 1,17.10^-7s

  Giải thích các bước giải:

  Với bước sóng 10m:

  \[c = \frac{\lambda }{T} \Rightarrow T = \frac{\lambda }{c} = \frac{{10}}{{{{3.10}^8}}} = 3,{33.10^{ – 8}}s\]

  Với bước sóng 18m:

  \[c = \frac{\lambda }{T} \Rightarrow T = \frac{\lambda }{c} = \frac{{18}}{{{{3.10}^8}}} = {6.10^{ – 8}}s\]

  Với bước sóng 35m:

  \[c = \frac{\lambda }{T} \Rightarrow T = \frac{\lambda }{c} = \frac{{35}}{{{{3.10}^8}}} = 1,{17.10^{ – 7}}s\]

   

Viết một bình luận