Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai, bằng cấu trúc rẽ nhánh. ax^2+bx+c=0, với (a#0)

By Genesis

Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai, bằng cấu trúc rẽ nhánh.
ax^2+bx+c=0, với (a#0)
Viết một bình luận