Tính nhiệt dung riêng của một kim loại biết rằng phải cung cấp thêm 5kg kim loại này ở 20 do c một nhiệt lượng khoảng 59kg để nó nóng lên 50 độ c .Kim

Photo of author

By Genesis

Tính nhiệt dung riêng của một kim loại biết rằng phải cung cấp thêm 5kg kim loại này ở 20 do c một nhiệt lượng khoảng 59kg để nó nóng lên 50 độ c .Kim loại đó tên gì?
Leave a Comment