) Tính thời gian ô tô xuống hết đoạn dốc là: s = vo.t + at²/2 960 = 10.t + 0,2t²/2 => t² + 100t – 9600 = 0 ∆’ = 10² + 9600 = 9700 => t = 88,5 (s) giải

By Adeline

) Tính thời gian ô tô xuống hết đoạn dốc là:
s = vo.t + at²/2
960 = 10.t + 0,2t²/2
=> t² + 100t – 9600 = 0
∆’ = 10² + 9600 = 9700
=> t = 88,5 (s) giải thích cho em đoạn t2 + 100t -9600=0 với ạ
Viết một bình luận