Tóm tắt bài sau : Một đoàn tàu khối lượng 1000 tấn bắt đầu rời ga. Biết lực kéo của đầu máy $2.10^{5}$N, hệ số ma sát lăn là 0,004. Tìm vận tốc đoàn t

By Kennedy

Tóm tắt bài sau :
Một đoàn tàu khối lượng 1000 tấn bắt đầu rời ga. Biết lực kéo của đầu máy $2.10^{5}$N, hệ số ma sát lăn là 0,004. Tìm vận tốc đoàn tàu khi nó đi được 1km và thời gian để đạt được vận tốc đó. Lấy g=10/$s^{2}$

0 bình luận về “Tóm tắt bài sau : Một đoàn tàu khối lượng 1000 tấn bắt đầu rời ga. Biết lực kéo của đầu máy $2.10^{5}$N, hệ số ma sát lăn là 0,004. Tìm vận tốc đoàn t”

 1.  Tóm tắt:

  + \(m = 1000\) tấn \( = {10^6}kg\)

  + \({F_k} = {2.10^5}N\)

  + \({\mu _l} = 0,004\)

  + \(g = 10m/{s^2}\)

  ——————————–

  \(\left\{ \begin{array}{l}v = ?\\t = ?\end{array} \right.\) khi tàu đi được \(s=1km\)

  Trả lời

Viết một bình luận