Trên mặt phẳng ngang Hai xe lăn nhỏ chuyển động ngược chiều nhau xe thứ nhất có khối lượng m1 = 300 g, chạy với tốc độ v1 = 2 m/s; xe thứ hai có khối

Photo of author

By Emery

Trên mặt phẳng ngang Hai xe lăn nhỏ chuyển động ngược chiều nhau xe thứ
nhất có khối lượng m1 = 300 g, chạy với tốc độ v1 = 2 m/s; xe thứ hai có khối lượng m2
= 2 kg, chạy với tốc độ v2 = 0,8m/s. Bỏ qua sức cản. Chọn chiều dương là chiều chuyển
động ban đầu của xe thứ nhất. Xác định vận tốc của xe thứ hai sau va chạm trong hai
trường hợp:
a) Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc.
b) Sau khi va chạm xe thứ nhất chuyển động ngược lại với vận tốc 0,5 m/s.
Leave a Comment