trình bày sự chuyển dịch cơ câu skinh tế nông thôn nước ta?? helpme!!1 Help me!!

Photo of author

By Katherine

trình bày sự chuyển dịch cơ câu skinh tế nông thôn nước ta??
helpme!!1 Help me!!

0 bình luận về “trình bày sự chuyển dịch cơ câu skinh tế nông thôn nước ta?? helpme!!1 Help me!!”

 1. Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất dàng hóa và đa dạng hóa

  Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp thể hiện rõ nét ở sự đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hóa, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hướng mạnh ra xuất khẩu.

  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn không chỉ thể hiện ở sự thay đổi tỉ trọng của các thành phần tạo nên cơ cấu, mà còn thể hiện rõ rệt ở các sản phẩm chính trong nông-lâm nghiệp và thủy sản và các sản phẩm phi nông nghiệp khác.

 2. Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn

  Khu vực kinh tế nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Kinh tế nông thôn dựa chủ yếu vào nông-lâm –ngư nghiệp, nhưng xu hướng chung là các hoạt động phi nông nghiệp (công nghiệp-xây dựng, dịch vụ) ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn.

  Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế

  Cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay gồm:

  -Các doanh nghiệp nông-lâm nghiệp và thủy sản.

  -Các hợp tác xã nông-lâm nghiệp và thủy sản.

  -Kinh tế hộ gia đình.

  -Kinh tế trang trại.

Viết một bình luận