Trình bày vai trò đặc điểm của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp điện tử, tin học.

Photo of author

By Melanie

Trình bày vai trò đặc điểm của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp điện tử, tin học.
Leave a Comment