trong các trường hợp sau,trường hợp nào không có công cơ học: a. quả cân đc treo trên đòn cân b. xe máy đi trên đường c. một người dùng ròng rọc kéo v

Photo of author

By Iris

trong các trường hợp sau,trường hợp nào không có công cơ học:
a. quả cân đc treo trên đòn cân
b. xe máy đi trên đường
c. một người dùng ròng rọc kéo vật lên cao
d. một người đi cầu thang lên gác
Leave a Comment