từ một nguồn điện có hiệu điện thế u1=220v điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ . Biết điện trở dây dẫn R=10 ÔM và công suất nguồn P=8

Photo of author

By Parker

từ một nguồn điện có hiệu điện thế u1=220v điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ . Biết điện trở dây dẫn R=10 ÔM và công suất nguồn P=80kw
a, tính công suất hao phí trên đường dây
b, khi đến nơi tiêu thụ hiệu điện thế còn 2000v. Tính số vòng dây của cuộn thứ cấp biết cuộn sơ cấp của máy biến áp có số vòng dây n1=24000 vòng
Leave a Comment