Việc người dân ở phường A được cơ quan có thẩm quyền mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở. Điều này thể hiện quyền tham gia q

Photo of author

By Parker

Việc người dân ở phường A được cơ quan có thẩm quyền mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở. Điều này thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào?
A. dân biết.
D. dân kiểm tra.
C. dân làm
B. dân bàn.
Leave a Comment