viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay không khi biết 3 cạnh của tan giác đó gợi ý nhập 3 cạnh của tam giác vào 3 biến a,b,c n

Photo of author

By Elliana

viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay không khi biết 3 cạnh của tan giác đó
gợi ý
nhập 3 cạnh của tam giác vào 3 biến a,b,c
nếu a=b và b=c thì tam giác ABC là tam giác đều ngược lại không là tam giác đều
Leave a Comment