Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên gồm 7 phần tử sau đó in ra màn hình tích giá các phần tử giúp mình đi cần gấp lắm

Photo of author

By Jasmine

Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên gồm 7 phần tử sau đó in ra màn hình tích giá các phần tử giúp mình đi cần gấp lắm
Leave a Comment