viết chương trình với điều kiện .Nếu tổng tiền lớn hơn hoặc bằng 1000000 thì được giảm 10% ngược lại được giảm 5% .Tỏng tiền bằng số lượng X đơn giá .

Photo of author

By Ivy

viết chương trình với điều kiện .Nếu tổng tiền lớn hơn hoặc bằng 1000000 thì được giảm 10% ngược lại được giảm 5% .Tỏng tiền bằng số lượng X đơn giá .Dơn giá và số lượng được nhập từ bàn phím vào
Leave a Comment