Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi Nhi asked nga. Is my son in quang nam province =>Nhi asked nga

By Audrey

Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi
Nhi asked nga. Is my son in quang nam province
=>Nhi asked nga
Viết một bình luận