Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi Nhi asked nga. Is my son in quang nam province =>Nhi asked nga

Photo of author

By Audrey

Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi
Nhi asked nga. Is my son in quang nam province
=>Nhi asked nga

0 bình luận về “Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi Nhi asked nga. Is my son in quang nam province =>Nhi asked nga”

  1. Nhi asked Nga if her son was in Quang Nam province

    câu gián tiếp trong câu hỏi phỏng đoán

    S1+asked/told/wanted to know….+if/whether…S2+V(lùi 1 thì)

Viết một bình luận