”we call this machine is a bulldozer”. cho mình hỏi tại sao trong câu này có hai động từ call và is

Photo of author

By Ivy

”we call this machine is a bulldozer”. cho mình hỏi tại sao trong câu này có hai động từ call và is
Leave a Comment