Ý 1. a.Cày 1 sào đất , nếu dùng trâu cày thì mất 2h, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút .Trâu hay máy cày có công suất lớn hơn ? Lớn hơn mấy lần? b.Bình

Photo of author

By Skylar

Ý 1.
a.Cày 1 sào đất , nếu dùng trâu cày thì mất 2h, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút .Trâu hay máy cày có công suất lớn hơn ? Lớn hơn mấy lần?
b.Bình và An thi kéo .Bình kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của An .Thời gian kéo gàu nước của An chỉ bằng 1 nửa của Bình .Công suất của ai lớn hơn ?
Ý 2.
a. Một cần cẩu kéo kiện hàng có trọng lượng P=20 000N lên cao h=6m trog thời gian 30s .Tính công mà cần cẩu thực hiện và công suất của cần cẩu?
b.Một xe kéo mooc vs lực kéo F = 5000N chạy đều vs vận tốc v= 6m/s trog thời gian t= 4 phút .Tính công mà xe kéo thực hiện và công suất của xe kéo
Leave a Comment