0,(31) có bằng 0,3(13) có giải thích nha

Photo of author

By Kaylee

0,(31) có bằng 0,3(13) có giải thích nha
Viết một bình luận