0h sáng rồi mọi người ơi! Dạy khợi động nào! Câu 1: Cho phương trình $x^2+(2m-1)x+m+3=0$. Tìm m để hệ thức sau đây được thỏa mãn $2x_1+3x_2=13$ Câu 2:

Photo of author

By Hadley

0h sáng rồi mọi người ơi! Dạy khợi động nào!
Câu 1: Cho phương trình $x^2+(2m-1)x+m+3=0$. Tìm m để hệ thức sau đây được thỏa mãn $2x_1+3x_2=13$
Câu 2: Cho phương trình $(m-1)x^2-2(m-3)x+m-9=0$
Hãy tìm hệ thức giữa hai nghiệm $x_1$ và $x_2$ độc lập với $m$
Viết một bình luận