1/1 đám đất hình thang có chiều cao 18m đáy bé 16m đáy lớn bằng 5/4 đáy bé .giữa đám đất người ta đào 1 cái giếng hình tròn co đường kính 3m tính diện

Photo of author

By Jade

1/1 đám đất hình thang có chiều cao 18m đáy bé 16m đáy lớn bằng 5/4 đáy bé .giữa đám đất người ta đào 1 cái giếng hình tròn co đường kính 3m tính diện tích còn lại?

0 bình luận về “1/1 đám đất hình thang có chiều cao 18m đáy bé 16m đáy lớn bằng 5/4 đáy bé .giữa đám đất người ta đào 1 cái giếng hình tròn co đường kính 3m tính diện”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đáy lớn của hình thang là:

  `16`x`5/4=20(m)`

  Diện tích hình thang là:

  `\frac{(16+20)x18}{2}=324(m^2)`

  Bán kính của hình tròn là:

  `3:2 =1,5(m)`

  Diện tích hình tròn là:

  `1,5`x`1,5`x`3,14`=7,065(m^2)`

  Diện tích phần còn lại là:

  `324-7,065=316,935(m^2)`

  Chúc bạn học tốt~

 2. Đáy lớn của đám đất hình thang đó là:

  `16 × 5/4 = 20` `(m)`

  Diện tích của đám đất hình thang đó là:

  `(16 + 20)/2 × 18 = 324` `(m^2)`

  Bán kính của cái giếng hình tròn là:

  `3 : 2 = 1,5` `(m)`

  Diện tích của cái giếng hình tròn là:

  `3,14 × 1,5 × 1,5 = 7,065` `(m^2)`

  Diện tích còn lại của đám đất là:

  `324 – 7,065 = 316,935` `(m^2)`

  Đáp số: `316,935m^2`

Viết một bình luận