1+2+3+….+7+8+9= ? hày giải thích và tính nhẩm đừng bấm máy tính vì tôi là hs lớp 10

Photo of author

By Charlie

1+2+3+….+7+8+9= ?
hày giải thích và tính nhẩm đừng bấm máy tính vì tôi là hs lớp 10
Viết một bình luận