1) 68% : 25% + 3/4 + 1 và 4/5 367,42 – 16% x ( 15,8 – 9,25 ) + 5,4 2)tính bằng cách thuận tiện nhất a) 9,75 x 5 + 9,75 x 3,7 + 9,75 x 1,3 b) 6,93 x 1,

Photo of author

By Abigail

1)
68% : 25% + 3/4 + 1 và 4/5
367,42 – 16% x ( 15,8 – 9,25 ) + 5,4
2)tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 9,75 x 5 + 9,75 x 3,7 + 9,75 x 1,3
b) 6,93 x 1,25 – 6,93 : 4
3)tìm x
(32,8 – 4,5 x 4) : x = 2,5
(17,82 – x) : 0,7 = 12,8
x – (34,5% + 37,68 : 2,4) = 6/15 x 22
Viết một bình luận