1. bạn An cần giấy gói một hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 2dm, chiều cao 15cm. Tính diện tích giấy gói cần thiết biết

By Arya

1. bạn An cần giấy gói một hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 2dm, chiều cao 15cm. Tính diện tích giấy gói cần thiết biết diện tích giấy gói trừ làm mép dán 6 dm2.
2. trong không khí, khí õi chiếm 20% về thể tích. Tính thể tích khí oxi có trong một căn phòng hình hộp chữ nhật dài 5,5m, rộng 3m, cao 3,5m ( thể tích phòng = thể tích không khí )

0 bình luận về “1. bạn An cần giấy gói một hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 2dm, chiều cao 15cm. Tính diện tích giấy gói cần thiết biết”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bài 1:

  đổi 15 cm=1,5dm

  diện tích xung quang hình hộp chữ nhật là:

  (4+2) x 2 x 1,5 = 18 (dm2)

  diện tích 1 một mặt đáy là:

  4 x 2 = 8 (dm2)

  diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

  18 + 8 x 2 = 34(dm2)

  diện tích giấy gói cần thiết là:

  34 – 6= 28 (dm2)

  Đ/S : 28  dm2

  bài 2 : 

  thể tích căn phòng là:

  5,5 x 3 x 3,5 = 57,75 (m3)

  khí oxi chiếm số thể tích căn phòng là:

  57,75 x 20 : 100 = 11,55 (m3)

  thể tích khí oxi trong căn phòng là:

  57,75 – 11,55 =  46,2 (m3)

  đây nhred

  Trả lời
 2. Đáp án:

  bài 1:

  15 cm=1,5dm

  diện tích xung quang hình hộp chữ nhật là:

  (4+2)x2x1,5=18(dm2)

  diện tích 1 một mặt đáy là:

  4×2=8(dm2)

  dieenjk tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

  18+8×2=34(dm2)

  dienj tích giấy gói cần thiết là:

  34-6=28(dm2)

  Đ/S:28 dm2

  bài 2:

  thể tích căn phòng là:

  5,5x3x3,5=57,75(m3)

  khí õi chiếm số thể tích căn phòng là:

  57,75×20:100=11,55(m3)

  thể tích khí oxi trong căn phòng là:

  57,75-11,55=46,2(m3)

   

  Trả lời

Viết một bình luận