1 chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình chuyển động là x=40-20t (x tính =km,t tính =h) với gốc tg là lúc vật bắt đầu chuyển động thẳng đề

Photo of author

By Audrey

1 chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình chuyển động là x=40-20t (x tính =km,t tính =h) với gốc tg là lúc vật bắt đầu chuyển động thẳng đều
a. hãy cho biết chiều chuyển động so với chiều dương của trục tọa độ và tốc độ chuyển động của vật.
b. tính quãng đường đi được của vật từ lúc t=2h đến lúc t = 10h
c. tìm tọa độ của vật lúc t=2h
d. lúc nào vật có toah độ -5km
Leave a Comment