V. Rewrite the following sentences. 1. They last visited me five years ago. They………………………………………………………….. 2. Mike turned off the light, then he went t

V. Rewrite the following sentences. 1. They last visited me ...

Read more

Cho 50 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn, Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 44,8 lít khí H2 (đktc). Tính tổng khối lượng muối m (g) thu được sau

Cho 50 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn, Al tác ...

Read more

Dãy nào sau đây gồm các kim loại mạnh hơn Fe? A: Na; Al; Cu B: Al; Mg; Na C: Fe; Al; K D: Al; Au; Mg

Dãy nào sau đây gồm các kim loại mạnh hơn ...

Read more

Viết 1 đoạn văn khoảng 5 câu trong đoạn văn sử dụng phép nhân hóa. GIÚP MIK NHANH NHÉ MIK CẦN GẤP.

Viết 1 đoạn văn khoảng 5 câu trong đoạn văn ...

Read more

Tóm tắt truyện người con gái nam xương từ 5 đến 7 dòng

Tóm tắt truyện người con gái nam xương từ 5 ...

Read more

chia động từ ở ngôi thứ ba số ít play= brush=

chia động từ ở ngôi thứ ba số ít play= ...

Read more

6) Một nguyên tử nguyên tố A có tổng số lượng các hạt là 48, trong đó số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Một nguyên tử nguyên tố B có tổng số lượng

6) Một nguyên tử nguyên tố A có tổng số ...

Read more

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 6,5. Cho 5,6 lít (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột nitơ. Đun nóng bình 1 ít thời gian thu được hỗ

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối ...

Read more

c/m: a+b=c c/m:b>a biết a+b+c=8; a+c=5; b+c=7

c/m: a+b=c c/m:b>a biết a+b+c=8; a+c=5; b+c=7

Read more

Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp gồm CuO và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư. Thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học của phản ứng x

Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp gồm CuO và ...

Read more