1. Chỉ với bình có dung tích 3l và 5l không có vạch chia. Nêu cách trình bày để đong được 1l chất lỏng 2. Một bình hình trụ có diện tích đáy 30cm khố

Photo of author

By Clara

1. Chỉ với bình có dung tích 3l và 5l không có vạch chia. Nêu cách trình bày để đong được 1l chất lỏng
2. Một bình hình trụ có diện tích đáy 30cm khối. Đổ vào bình 500 g chất lỏng có D=800kg/ m3. Xác định chiều cao chất lỏng trong bình.

0 bình luận về “1. Chỉ với bình có dung tích 3l và 5l không có vạch chia. Nêu cách trình bày để đong được 1l chất lỏng 2. Một bình hình trụ có diện tích đáy 30cm khố”

 1. Đáp án:

   1. Đổ đầy bình $3l$, sau đó đổ bình $3l$ đó hết vào bình $5l$, ta có $3l$ trong bình $5l$; 

  – Đổ tiếp đầy bình $3l$ rồi đổ vào bình $5l$ sao cho bình $5l$ đầy, phần còn lại trong bình $3l$ là $1l$ nước. 

  2. 
  $m = 500g = 0,5kg$ 

  $D = 800kg/m^3$ 

  $S = 30cm^2 = 0,003m^2$ 

  Thể tích của $500g$ chất lỏng là: 

     $V = \dfrac{m}{D} = \dfrac{0,5}{800} = 0,000625 (m^3)$ 

  Chiều cao cột chất lỏng trong bình là: 

      $h = \dfrac{V}{S} = \dfrac{0,000625}{0,003} \approx 0,2083 (m) = 20,83 (cm)$

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận