1. Chỉ với bình có dung tích 3l và 5l không có vạch chia. Nêu cách trình bày để đong được 1l chất lỏng 2. Một bình hình trụ có diện tích đáy 30cm khố

By Clara

1. Chỉ với bình có dung tích 3l và 5l không có vạch chia. Nêu cách trình bày để đong được 1l chất lỏng
2. Một bình hình trụ có diện tích đáy 30cm khối. Đổ vào bình 500 g chất lỏng có D=800kg/ m3. Xác định chiều cao chất lỏng trong bình.
Viết một bình luận