1,cho biểu thức A=√x/√x-1 – 2√x-1/√x(√x-1) tìm điều kiện xác định rồi rút gọn A tính giá trị của A với x=36 tìm x để |A|>A 2, cho biểu thức M= (1/

By Savannah

1,cho biểu thức
A=√x/√x-1 – 2√x-1/√x(√x-1)
tìm điều kiện xác định rồi rút gọn A
tính giá trị của A với x=36
tìm x để |A|>A
2, cho biểu thức M= (1/√x-3 – 1/√x+3 ) : 3/√x -3
rút gọn M
tìm x để M>1/3
tìm x để biểu thức M đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó
Mk cần gấp giúp mk vs
Viết một bình luận