1, Cho hình thang ABCD(AB//CD).E,F,O là trung điểm của AB,CD,EF qua O kẻ đường thẳng với AD,BC ở M và N a,EMFN là hình gì b,ABCD cần điều kiện gì để E

Photo of author

By Eva

1, Cho hình thang ABCD(AB//CD).E,F,O là trung điểm của AB,CD,EF qua O kẻ đường thẳng với AD,BC ở M và N
a,EMFN là hình gì
b,ABCD cần điều kiện gì để EMFN là hình thoi
C,ABCD cần điều kiện gì để EMFN là hình vuông
2,cho tam giác nhọn ABC(A bằng 45)đương cao AH,D đối xứng với Hqua AB,E đối xứng với H qua AC.K là giao điểm của DB và EC
a,ADKE là hình gì
b,ABC cần gì để A,H,K thẳng hàng
3,Tam giac ABC(A bằng 90)lấy D trên BC,DMvuông góc với AB, DN vuông góc với AC,đường cao AH của tam giác ABC
a,Cm AD bằng MN
b,tính số đo góc MAN
c,D ở đâu trên BC thì MN có độ dài nhỏ nhất , vẽ trương hợp đó
Viết một bình luận