1. cho hs y=f(x) có đạo hàm f'(x) = x(x-2)^3 với mọi x thuộc R. Hs đã cho nghịch biến trên khoảng nào 2. hs nào sau đây luôn nghịch biến trên R a. y=-

Photo of author

By Jasmine

1. cho hs y=f(x) có đạo hàm f'(x) = x(x-2)^3 với mọi x thuộc R. Hs đã cho nghịch biến trên khoảng nào
2. hs nào sau đây luôn nghịch biến trên R
a. y=-x^4+2x^2-2
b.y=x^4-3x^2+5
c. y=-x^3+x^2-2x-1
d. y=-x^3-3x^2+4
Viết một bình luận