1.Cho mạch điện: I= 6A I1=3,47A Tính I2 2. Đổi đơn vị a.40mA=…A b.2,04kV=…V c.0,72A=…mA

Photo of author

By Julia

1.Cho mạch điện:
I= 6A
I1=3,47A
Tính I2
2. Đổi đơn vị
a.40mA=…A
b.2,04kV=…V
c.0,72A=…mA
Leave a Comment